• Wednesday July 17,2019

Rozdíl mezi Aquel a Ese

Aquel vs Ese

Kromě angličtiny se zdá, že španělština je jedním z nejvíce zmatených jazyků na světě. Bez ohledu na to, jak se Američané vyhýbají jazykovému studiu, většina studentů ve skutečnosti nemají na výběr, protože jazyk je zahrnut v učebních plánech obou středních škol a univerzit v celé zemi.

Učitelé a profesoři španělských tříd zaznamenali mezi studenty zmatek, pokud jde o používání demonstrativních zájmen "ese" a "aquel". To je pochopitelné, protože tato slova se používají k odkazu na něco vzdáleného. Když někdo říká "Él no te compró ese carro" (on vám nekoupil to auto), například "ese" je používáno k označení "carro" nebo "auto". "Aquel" může být také použito tak jako v "Él no te compró aquel carro". Existují však velké rozdíly mezi těmito dvěma slovy ve španělské gramatice.

Tyto dva demonstrativní zájmena jsou oba zvyklí na ukázky na předměty, ale použití závisí na blízkých objektech. "Ese" nebo "to" má ukázat na něco blíž, zatímco "aquel" je používán odkazovat se na něco dál. Řekněme například, že na stole jsou dvě jablka. Mluvčí, který chce mít kousnutí druhého jablka, který je na druhé straně stolu, by měl místo "ese" (tam) použít "aquel" (tam).

"Ese" a "aquel" také berou různé kontexty na základě času. Například, když se mluví o známém, je třeba použít "ese", pokud je člověk stále spojen s mluvčím. "Aquel", na druhou stranu, by měl být použit, když známý už není v kontaktu. Přítel uvnitř pracoviště může být odkazován na "ese", zatímco osoba, kterou řečník setkal před dvaceti lety, by měl být odkazoval se na použití "aquel." Jednoduše řečeno, "ese" je používán při konstrukci vět, které mluví o nedávných předmětech. "Aquel" se stává správnějším, když předmět existoval už dávno.

Dva demonstrativní zájmena mohou být také použity při formulaci výmluvných vět nebo komentářů, zejména při připomenutí konkrétního tématu. Když řečník hovoří o něčem novějším, může být použito "ese". Řekněme, že host po večeři dává své připomínky k jídlu a říká: "Bylo to docela svátek!" "Ese" by bylo správnější ve španělském překladu. Na druhou stranu, když řečník něco říká o události, která se stala zpátky a říká: "To byl pozoruhodný večer," používání "aquella" to dělá správně. Všimněte si však, že existují určité výjimky v používání těchto demonstrativních zájmen. Pravidlem ve španělské gramatice je, že "ese" se používá k označení objektu blízkého posluchači, zatímco "aquel" se používá k odkázání na předměty, které jsou vzdálenější od posluchače a reproduktoru. Nicméně mohou existovat situace, kdy se toto pravidlo nevztahuje. Není nutně nutná fyzická blízkost, která určuje správné použití demonstrativních zájmen. Když se zmiňuje o bytu, který není blízko ani k řečníkovi, ani k posluchači, může být "ese" stále používáno v kontextu, kde se koncept apartmánu poněkud "vznáší" směrem k posluchači. Nebude to odkazovat na fyzický byt jako takový, ale na koncept, který byl právě zmíněn. Když tedy dvě strany něco projednávají, použije se výše uvedené pravidlo, když se o něm diskutuje, že není ani v blízkosti posluchače ani mluvčího.

Souhrn:

1.As "ese" a "aquel" jsou demonstrativní zájmena. 2. "Ese" se používá k ukázání na objekt blíže posluchači a "aquel" se používá k označení něčeho, co není ani blízko posluchače ani reproduktoru. 3.V kontextu času se "ese" vztahuje k něčemu novějšímu, zatímco "aquel" je používán k tomu, aby v minulosti mluvil o předmětu. 4. "Ese" je vhodnější používat, když se předmět stává konceptem a má tendenci "plavat" směrem k posluchači.